SPECIALISTISCHE reiniging

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van

Antonio Shining Places Arnhem B.V.
Hazenkamp 52, 6836 BA Arnhem
Postbus 4021, 6803 EA Arnhem
Kvk: 09106399

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

a. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten.

b. Partijen:

 1. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, ten behoeve van wie op basis van deze voorwaarden werkzaamheden worden verricht. Niet als opdrachtgever in de zin van deze voorwaarden kan worden beschouwd de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie in onderaanneming schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten worden verricht, terwijl die werkzaamheden door hemzelf zijn aangenomen. (Zie ook: Algemene Voorwaarden van Onderaanneming).
 2. Opdrachtnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die op basis van deze voorwaarden ten behoeve van de opdrachtgever werkzaamheden uitvoert.

c. Werkprogramma: een formulier waarop de aannemer in overleg met de opdrachtgever een werkomschrijving heeft aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden.

d. Object: het schoon te houden gebouw, schip, bus, trein, sanitair etc.

e. Schriftelijk: communicatie per brief, per mail.

 

Artikel 2 Offerte

Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld.

 

Artikel 3 Opdrachtbevestiging / overeenkomst

a. Indien akkoord zal opdrachtgever schriftelijk aan opdrachtnemer bevestigen welke werkzaamheden uit de offerte akkoord zijn en met welke frequentie.

b. Opdrachtnemer zal de inhoud van de overeenkomst daarna bevestigen door toezending aan de opdrachtgever van

 1. de opdrachtbevestiging
 2. een prijs-, en planningsoverzicht
 3. het werkprogramma
 4. en een formulier waarop opdrachtgever de factuur-, adres-, en contactgegevens kan vermelden.

c. Opdrachtnemer mag er van uitgaan dat de opdrachtgever zich met opdrachtbevestiging en werkprogramma volledig akkoord heeft verklaard, tenzij de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging en het werkprogramma de opdrachtgever van het tegendeel bericht.

d. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging, het daarbij behorende werkprogramma en deze algemene voorwaarden, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst.

e. Bij eenmalige werkzaamheden wordt de opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging en het werkprogramma te zijn akkoord gegaan, doordat hij deze heeft ondertekend, of doordat hij heeft toegestaan dat met de uitvoering der werkzaamheden wordt begonnen.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst

a. Behoudens in de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 9 lid c van deze algemene voorwaarden zal een voorstel / offerte voor wijziging(en) schriftelijk door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gedaan.

b. Indien akkoord zal opdrachtgever dit schriftelijk aan opdrachtnemer bevestigen.

c. Opdrachtnemer zal de wijziging(en) bevestigingen in de vorm van een aanvullingsclausule met een prijsoverzicht met oude en nieuwe prijzen op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.

 

Artikel 5 Onderaanneming

a. De opdrachtnemer zal slechts met schriftelijke toestemming van de opdrachtgever de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden laten verrichten. Deze toestemming is niet vereist voor glazenwasserswerkzaamheden en/of specialistische reiniging en/of éénmalige werkzaamheden en/of de inzet van een uitzendbureau.

b. Voor onderaanneming ten behoeve van de opdrachtnemer zijn de algemene voorwaarden van Onderaanneming van toepassing.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

a. De werkzaamheden zullen overeenkomstig het werkprogramma en gemaakte afspraken in de opdrachtbevestiging worden uitgevoerd.

b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat kleine afwijkingen noodzakelijk of wenselijk en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan de opdrachtnemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan, indien het aldus gewijzigde werkprogramma tenminste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

c. Indien het de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de overeenkomst mocht blijken dat blijvende afwijkingen van het werkprogramma noodzakelijk zijn, en indien die afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met een prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.

d. Tenzij anders is overeengekomen, zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden zulks noodzakelijk maken naar het oordeel van de opdrachtgever, danwel de aannemer, kan in overleg van het hier bepaalde worden afgeweken.

e. In de prijsstelling is uitvoer van reguliere werkzaamheden, welke minimaal eenmaal per week worden uitgevoerd, op een christelijke of nationale feestdagen, niet inbegrepen. Voorts is ook vervanging op een andere dag niet bij de prijzen inbegrepen.

 

Artikel 7 Contractnaleving en controle

a. Indien opdrachtgever de kwaliteit periodiek en structureel door een onafhankelijk controlebureau wil laten toetsen, dan dient hij dit kenbaar te maken bij aangaan van de overeenkomst.

b. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de opdrachtgever geconstateerd wordt, dat de uitvoering van het werkprogramma in belangrijke mate afwijkt in negatieve zin van hetgeen overeengekomen is en dat het resultaat van de uitvoering van het werkprogramma duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, dan zal de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking(en).

c. Bedoelde schriftelijke inkennisstelling bevat tenminste:

d. een nauwkeurige omschrijving van tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking.

e. een redelijke termijn waarbinnen de aannemer de geconstateerde afwijking dient te herstellen.

f. Indien de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld door de opdrachtnemer, staat het opdrachtgever vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtgever zal de aannemer van de ontbinding van de overeenkomst bij aangetekend schrijven in kennis stellen.

g. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking de eerste afwijking is die door de opdrachtgever aan de aannemer gemeld is binnen een periode van 6 maanden, of indien de geconstateerde afwijking van zo gering belang is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de opdrachtgever en de aannemer een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden.

h. Indien partijen het niet eens zijn over de gestelde ingebrekestelling zijn beide gerechtigd de kwaliteit te laten toetsen door een van tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen onafhankelijke derde.

 

Artikel 8 Hulpmiddelen

a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp-, en reinigingsmiddelen zijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders vermeld, bij de prijs inbegrepen. De opdrachtnemer is vrij in zijn keuze van hulp- en reinigingsmiddelen tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal de opdrachtgever het voor de uitvoering van het werkprogramma benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen.

c. Bij glazenwasserswerkzaamheden aan de buitenzijde van het object is het de opdrachtnemer toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorzieningen welke aan het gebouw ten behoeve van buitenwerkzaamheden aanwezig zijn.

d. In overleg tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zullen voldoende afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag kosteloos ter beschikking worden gesteld. Tenzij anders overeengekomen zijn deze ruimten uitsluitend voor en in gebruik door opdrachtnemer.

e. De ten behoeve van de schoonmaakwerkzaamheden ingezette materialen, bedrijfsmiddelen en machines blijven eigendom van de aannemer.

f. Opdrachtgever is primair verantwoordelijk voor de bedrijfsmiddelen (daaronder mede begrepen materialen, middelen en machines) van de opdrachtnemer en zal alle redelijke maatregelen nemen die voor het behoud van die bedrijfsmiddelen noodzakelijk zijn.

g. De opdrachtgever is gehouden om op eerste verzoek van de opdrachtnemer eraan mee te werken, dat de opdrachtnemer bedoelde goederen terug kan nemen.

h. In overleg met de opdrachtnemer zal de opdrachtgever ten behoeve van het personeel van de aannemer voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke.

 

Artikel 9 Prijs

a. Alle prijzen zijn inclusief alle loon en bijbehorende componenten. Opdrachtnemer zal zijn personeel belonen conform de geldende cao-bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor Loonbelasting, premie Sociale Verzekeringswetten, A.O.W etc. De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dienaangaande.

b. De prijs is gebaseerd op de wensen en eisen van opdrachtgever alsmede op de bij opname van de werkzaamheden aanwezige of opgegeven of aangenomen oppervlakte en bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object.

c. Indien in de in lid a. van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van de opdrachtnemer prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van artikel 4 geschieden.

d. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loon- en/of andere kosten van de opdrachtnemer, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken cao, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege van een dwingend karakter, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractprijs plaatsvinden.

e. Alle prijzen zijn, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, exclusief sanitaire en huishoudelijke voorzieningen, afvalzakken en de geldende wettelijke btw-tarieven.

 

Artikel 10 Betaling

a. Facturen voor regulier schoonmaakonderhoud (minimaal eenmaal per twee weken) zullen worden verzonden op uiterlijk de 3e dag van de maand waarop deze betrekking heeft en dienen binnen 25 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

b. Facturen voor periodieke werkzaamheden, leveringen en advies zullen worden verzonden na uitvoering en dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

c. Indien betaling na deze termijn geschiedt, dan is opdrachtnemer gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen.

d. Voor opdrachten welke van tijdelijke aard zijn doch een looptijd van meerdere dagen hebben, doch zullen worden uitgevoerd in een tijdsbestek van 2 maanden of minder zal Opdrachtgever een aanbetaling doen van tenminste:

  1. 35% bij opdrachten met een factuurwaarde kleiner dan € 5000,- excl. btw.
  2. 50% bij opdrachten met een factuurwaarde meer dan € 5000,- excl. btw.

e. Voor opdrachten welke van tijdelijke aard zijn doch een looptijd van meerdere dagen hebben en zullen worden uitgevoerd in een tijdsbestek van 2 maanden of meer zal Opdrachtnemer maandelijks de ingezette uren in de voorafgaande maand aan Opdrachtgever facturen conform de overeengekomen (uur)tarieven.

f. De aannemer is bevoegd de werkzaamheden op te schorten indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

g. Alle kosten voor een eventuele gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom.

h. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn (vermeende) vorderingen op de aannemer te verrekenen.

 

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud

Wanneer de opdrachtnemer goederen aan opdrachtgever verkoopt, zoals schoonmaakmiddelen, sanitaire en huishoudelijke benodigdheden, behoudt de opdrachtnemer zich het eigendom van de goederen voor, totdat de op de goederen betrekking hebbende facturen door de opdrachtgever zijn voldaan. Opdrachtnemer is gerechtigd om zonder verdere aanzegging de goederen, voor zover niet verbruikt, terug te nemen nadat de vervaltermijn van de ter zake zijnde goederen is vervallen.

 

Artikel 12 Aansprakelijkheid

a. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van opdrachtgever, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van opdrachtnemer, diens personeel of onderaannemers bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

b. Die aansprakelijkheid kan niet meer belopen dan een maximumbedrag ad € 1.134.000,00 per gebeurtenis. Boven € 1.134.000,00 is opdrachtnemer niet aansprakelijk. Partijen kunnen, mits schriftelijk overeengekomen, voor wat betreft de aansprakelijkheid van opdrachtnemer een ander maximumbedrag overeen komen overeenkomst lid c van dit artikel.

c. Bij het aangaan van de overeenkomst kan, indien zulks wenselijk wordt geacht, worden overeengekomen dat de aansprakelijkheid van de aannemer voor schade, te wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtnemer, zijn personeel of onderaannemers die aan het gebouw, de inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, op een hoger bedrag dan € 1.134.000,00 doch niet meer dan € 2.500.000,00 per gebeurtenis wordt vastgesteld. De meerkosten die de aannemer heeft door het verzekeren van deze uitbreiding van de aansprakelijkheid zullen, tenzij anders overeengekomen, in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.

d. Opdrachtgever zal opdrachtnemer bij een vermeende schade veroorzaakt door opdrachtnemer, diens personeel of onderaannemers, te alle tijde schriftelijk aansprakelijk stellen. Deze aansprakelijkheidsstelling omvat minimaal:

 1. Een gedetailleerde omschrijving van de schade
 2. Het vermeende tijdstip van het ontstaan van de schade
 3. Een indicatie van de kosten

e. De schade, zoals bedoeld in lid a en b waarvoor de aannemer tot aan het genoemde c.q. overeengekomen maximum aansprakelijk is, blijft beperkt tot de directe materiële schade en letselschade. De aannemer is nimmer aansprakelijk voor vermogensschade en gevolgschade. Bij verlies van sleutels worden uitsluitend de kosten voor het vervangen van sleutels vergoed.

f. Opdrachtnemer heeft een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) afgesloten met het oog op de in voorgaande leden bedoelde aansprakelijkheid. Bij zaken onder opzicht komt in afwijking van het gestelde in lid a en b de schade voor vergoeding in aanmerking tot het bedrag waartegen aannemer verzekerd is, met een minimum verzekerd bedrag van € 50.000,00 per aanspraak en € 100.000,00 per verzekeringsjaar.

g. Voor schades die niet zijn genoemd in dit artikel is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

h. Opdrachtnemer aanvaardt bij gebruik van een hoogwerker geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan beplanting, gazons, bestrating, leidingen, putten e.d.

i. Opdrachtnemer aanvaardt bij reiniging onder hoge druk geen enkele aansprakelijkheid voor waterdoorslag naar binnen bij gevels, kelders, deuren, kozijnen, naden en kieren.

j. Opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van deze overeenkomst geleden schade.

k. Opdrachtgever is verplicht om een schade binnen 7 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden.

 

Artikel 13 Relatiebeding

a. Het is de opdrachtgever niet toegestaan, om tijdens de looptijd van de arbeidsovereenkomst van personeel van opdrachtnemer met de opdrachtnemer, respectievelijk gedurende de duur van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en gedurende een periode van 6 maanden na beëindiging daarvan, personeel van opdrachtnemer in dienst te nemen, respectievelijk op enigerlei wijze direct of indirect, en buiten de opdrachtnemer om, in te schakelen voor het verrichten van werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever.

b. Indien zonder instemming van opdrachtnemer door opdrachtgever een arbeidsverhouding en/of andere overeenkomst tot het verrichten van vergelijkbare werkzaamheden/diensten wordt aangegaan met de in lid a  van dit artikel bedoelde werknemers, binnen de in lid a genoemde periode van 6 maanden, verbeurt opdrachtgever aan opdrachtnemer een boete van € 500,00 per bedoelde arbeidsverhouding/overeenkomst per week of gedeelte van een week dat een zodanige arbeidsverhouding/overeenkomst heeft geduurd respectievelijk nog voortduurt.

 

Artikel 14 Duur van de overeenkomst en beëindiging

a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

b. Beëindiging van de overeenkomst kan, door beide partijen, slechts bij aangetekend schrijven geschieden.

c. De opzegtermijn bedraagt in alle gevallen minimaal 3 maanden per de eerste dag van de kalendermaand volgend op de maand waarin opzegging is verzonden.

d. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zijn partijen bevoegd de gesloten overeenkomst ook met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, op het moment dat:

 1. de wederpartij surséance van betaling aanvraagt.
 2. de wederpartij in staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 15 Contractswisseling en werkgelegenheid

a. Opdrachtnemer verbindt zich jegens de opdrachtgever zich te gedragen conform het bepaalde omtrent werkgelegenheid bij contractswisseling in de Collectieve Arbeidsovereenkomst in het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf (CAO). Opdrachtnemer zal derhalve zowel bij het aangaan van de overeenkomst met de opdrachtgever, alsook bij beëindiging ervan – voor zover hierbij sprake zal zijn van contractswisseling – in overleg treden met de andere in het geding zijnde opdrachtnemer, teneinde uitvoering te geven aan een, conform CAO, mogelijk op één van beide opdrachtnemers rustende verplichting tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst aan het schoonmaakpersoneel.

b. Indien Opdrachtnemer bij het aangaan van de opdracht personeel dient over te nemen, conform bovenstaande, dan behoudt hij zich het recht voor af te zien van de opdracht zonder verdere opgaaf van redenen en zonder dat hier  enige andere consequenties uit voort vloeien.

c. Voor zover de opdrachtgever, na beëindiging van de overeenkomst met de opdrachtnemer, de werkzaamheden zoals genoemd in artikel 1 lid a niet uitbesteedt aan een ander doch inbesteedt, zijn de artikelen BW 7:662 e.v. inzake overgang van onderneming van toepassing.

 

Artikel 16 Overmacht

a. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij de opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste 3 maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

b. Indien de overmacht langer duurt dan de in lid a. van dit artikel genoemde termijn, zullen de aannemer en de opdrachtgever overleg plegen over de totaalprijs die zal gelden voor de resterende overmacht periode.

c. Opdrachtnemer zal bij elke overmacht situatie trachten om aan productieve uren welke niet ingezet kunnen worden bij Opdrachtnemer een andere invulling te geven. In dergelijke gevallen zal Opdrachtnemer de het niet geleverde, te weten de loonkosten van de niet ingezette uren, aan Opdrachtnemer crediteren. Alle overige kosten voor Opdrachtnemer lopen door en worden derhalve niet gecrediteerd.

d. Indien door maatregelen van de opdrachtgever uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden tijdelijk niet of slechts ten dele kan geschieden, respectievelijk niet zinvol is, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode.

 

Artikel 17 Geschillen

a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen, met uitsluiting van de burgerlijke rechter en van hoger beroep, ter berechting worden voorgelegd aan de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche. Een geschil is aanwezig, wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is.

b. Behandeling van een geschil door de Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en  Bedrijfsdienstenbranche schorst de mogelijkheid de overeenkomst als ontbonden te beschouwen op grond van feiten welke aanleiding waren tot het gerezen geschil.

c. De Raad van Arbitrage voor de Schoonmaak- en Bedrijfsdienstenbranche zal het geschil berechten conform het hem opgelegde reglement.